hotbacarat.com

เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เล่นได้ทุกเวลา

hotbacarat.com
การศึกษา

งาน “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

เอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เฟ้นหาสุดยอดไอเดียงานออกแบบเศษวัสดุเหลือใช้ ในโครงการ “Transformation for Life” Upcycling Design Contest

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จัดการประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ รอบชิงชนะเลิศ ส่งเสริมแรงบันดาลใจ ต่อยอดวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่มีมูลค่าเพิ่ม และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ภายใต้แนวคิด “Transformation for Life” Upcycling Design Contest: Zero Waste Solution จากโครงสร้าง หรือวัสดุเหลือใช้จากงาน “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ประจำปี 2565 โดยมีนิสิตนักศึกษา จากหลายสถาบันการศึกษา ร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด 22 ทีม โดยมี 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และมานำเสนอผลงาน โดยผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาจากทีมที่ชนะเลิศ จะถูกนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้ได้จริงต่อไป ที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
นางสาวสลิล ติระวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะประธานในกิจกรรมการ ประกวดรอบชิงชนะเลิศฯ เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้ง และดำเนินงานโดย เอ็กโก กรุ๊ป เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับชุมชน ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และแหล่งจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทาง และกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามความเชื่อของ เอ็กโก กรุ๊ป ที่ว่า “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี”

การประกวดออกแบบวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด “Transformation for Life” Upcycling Design Contest: Zero Waste Solution เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จากการจัดนิทรรศการภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 เมื่อปลายปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่า และประโยชน์ของเศษวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (Upcycling) โดยใช้ทรัพยากร ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด รวมทั้งเป็นการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ตลอดจนเพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการด้าน การออกแบบ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบ และพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้ สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด

“เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ขอแสดงความยินดี กับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมประกวดทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะส่งเสริม ให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนา และต่อยอดทักษะด้านการออกแบบ มาเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุ กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อช่วยกันจัดการขยะให้เป็นศูนย์  ซึ่งจะเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต แนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ เอ็กโก กรุ๊ป ในการ “เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” นางสาวสลิล กล่าว

การศึกษา นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก

สำหรับผลการประกวดรางวัล “Transformation for Life” Upcycling Design Contest มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ซึ่งได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Innovative Sofa Set จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผลงานชนะเลิศนี้ จะถูกนำไปพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์จริงสำหรับใช้ใน ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมต่อไป
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Phaknoi ม้านั่งอเนกประสงค์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ผลงาน Worm Paradise เรือนเพาะปลูก จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency – CEA) หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า “การประกวดครั้งนี้เป็นประโยชน์ ต่อ      การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน และข้อจำกัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ Upcycling ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และมีความซับซ้อน เสมือนทำงานอยู่ในสนามจริง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ เติบโตไปเป็นนักออกแบบที่จะช่วยพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

 

นายกฤษณ์ พุฒพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง Dot Design Studio หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า “ผู้เข้าร่วมการประกวด ได้นำเสนอผลงานที่มีแนวคิดแตกต่างหลากหลาย ทำให้กิจกรรมสนุก และมีสีสัน ซึ่งการประกวดครั้งนี้ เป็นโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษาด้านการออกแบบ ได้แสดงฝีมือ พร้อมช่วยปลูกฝังแนวคิด เรื่องความยั่งยืน ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว ของคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน”

 

นายฐานันดร แซ่ตั้ง และนายกีรติ ซี่โฮ่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ กับผลงาน Innovative Sofa Set ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ เพื่อท้าทายความสามารถของตนเอง โดยมองว่าจุดเด่น ที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ การนำเศษวัสดุมาออกแบบใหม่ โดยใช้เทคนิคการสาน ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใด ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการต่อยอดเศษวัสดุ เป็นผลิตภัณฑ์ และได้เรียนรู้แนวคิด Upcycling เพื่อพัฒนางานออกแบบ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยแนวคิด Upcycling เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานออกแบบใหม่ ๆ”

ข่าวการศึกษาเพิ่มเติม>>>>เด็กอุเทนถวาย ฮือประท้วง ปิดถนนชุมนุม รับไม่ได้อยากมาสถาบัน หลังถูกสั่งเรียนออนไลน์